पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा

* वर्गकक्ष, – ( १३ × २० ) – २ वर्ग खोल्या , ( १३ × १३ ) = ६ वर्ग खोल्या, ( १० × ८ ) = १ वर्ग खोली.

* ग्रंथालय – ग्रंथालय पुस्तके संख्या :- ३५०

* खेळाचेमैदान, – ६००० चौ.मीटर चे प्रशस्त क्रीडांगण